ترجمه خبر انگلیسی: آبشار نیاگارا

ترجمه خبر انگلیسی:

آبشار نیاگارا The Niagara Falls

سطح خبر: 1

 

.The Niagara Falls is a popular attraction for tourists. It is a group of three waterfalls between Canada and the US. They are more than 50 meters high

آبشار نیاگارا، برای توریست ها یک جاذبه محبوب به شمار می رود. این آبشار مجموعه ای از سه آبشار بین کانادا و ایالات متحده است. ارتفاع آنها بیش از 50 متر است.

.The falls freeze in December. People can see thick ice on the top of the falls. It seems that the water does not move. It is not possible

در ماه دسامبر، این آبشار یخ می بندد. افراد می توانند یخ ضخیمی را در بالای آبشار ببینند. به نظر می رسد که آب حرکت نمی کند. غیرممکن است.

.The river is very strong. There is so much water that it can never freeze. Water still flows under the ice

این رودخانه خیلی پرقدرت است. آنقدر آب زیاد است که هرگز نمی تواند یخ ببندد. آب همچنان از زیر یخ جاری می شود.

.The falls freeze only once. Ice from Lake Eerie stops the river and it freezes. It cannot happen today. A special steel construction stops the ice. It does not get in the river

این آبشار تنها یکبار یخ می بندد. یخی که از دریاچه ایری می آید، جلوی رودخانه را می گیرد و یخ می بندد. این وضعیت این روزها نمی تواند اتفاق بیافتد. یک سازه فولادی خاص جلوی یخ را می گیرد. یخ به رودخانه وارد نمی شود.

 

:Difficult words

attraction (a place or thing which people like to see), waterfall (a place where a river falls down over a cliff), steel (a very hard building material)

کلمات دشوار:

جاذبه (مکان یا چیزی که افراد دیدن آن را دوست دارند)، آبشار (جایی که یک رودخانه از بالای صخره به پایین جاری می شود) ، فولاد (مصالح ساختمانی خیلی محکم)

 

 

منبع خبر: News in Levels

تاریخ خبر: 03-03-2021

مترجم: طیبه جوادی

سرزمین ترجمه

 

برای خبرهای بعدی، بر روی لینک کلیک کنید🙂

ترجمه خبر انگلیسی: مجسمه آزادی

ترجمه خبر انگلیسی: شرایط بحرانی مادران آمریکایی

 

ترجمه خبر انگلیسی: قهوه کوکاکولا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.