واژگان تخصصی ادبیات به انگلیسی به همراه ترجمه فارسی

واژگان تخصصی انگلیسی در ادبیات

در نوشته زیر برخی از واژگان انگلیسی رایج در ادبیات به همراه معادل فارسی آنها آمده است. برای تکمیل شدن این فهرست می توانید در بخش دیدگاه ها نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید. با سرزمین ترجمه همراه باشید 🙂

 

واژگان تخصصی ادبیات

Anecdote حکایت کوتاه
Joke لطیفه
Humor شوخ طبعی
Funniness سرگرم کنندگی
Hostility برتری جویی
Release رهاسازی
Incongruity ناهمگونی- عدم تجانس
Satire طنز پرخاشگر
Ironical text متون کنایه آمیز
Communicative situation موقعیت های ارتباط مدار
Context موقعیت
Semantics of syntax معناشناسی نحو
Amphiboly ایهام (هر دو معنا درست است اما نویسنده یا خواننده هر دو معنا را در سر می پروراند)
Ambiguity ابهام (دو یا چند معنا درست است اما به دلیل نبود اطلاعات کافی (عمدا یا سهوا) با هم متفاوت هستند.
Irony کنایه
Sarcasm طعنه
Pun جناس
Zeugma نوعی جناس (صفت جمع)
Syllepsis استخدام
Paradigmatic چند معنایی در محور جانشینی
Syntagmatic چند معنایی در محور چند معنایی
Homonymy همنامی (هم ارز با جناس تام) تلفظ و املای مشابه اما دو معنای متفاوت
Taboo واژگان خلاف عرف
Homophony هم آوایی- جناس لفظ (واژه ای که تلفظ یکسان و املای متفاوت دارد)
Homography هم شکلی (واژه ای که یکسان نوشته می شود، تلفظ مختلف آن دو معنا به ذهن می آورد)
Juncture مکث- پیوند
Paronymy همجنسی- گونه ای هم آوایی که دو واژه در تلفظ و ساختار واجی مشابهند
Register سیاق زبان
Genre theory گونه بندی
Semantic script theory نظریه انگاره معنایی
General theory of verbal humor نظریه همگانی شوخ طبعی کلامی

گردآوری و ترجمه: طیبه جوادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *