چطور به انگلیسی آدرس بپرسیم؟

آدرس دادن و یا آدرس پرسیدن به زبان انگلیسی

یکی از کاربردهای زبان انگلیسی برقراری ارتباط با گردشگران خارجی است. پرسیدن آدرس و یا آدرس دادن به زبان انگلیسی فرصتی مناسب برای استفاده از مهارت زبانی است. البته اگر هم خودتان عازم سفر به یک کشور خارجی باشید، بد نیست که بدانید چطور باید به انگلیسی آدرس بپرسید.

در مقاله زیر، نحوه آدرس دادن و یا آدرس پرسیدن به زبان انگلیسی را بررسی خواهیم کرد.

We commonly ask for directions when traveling

معمولا زمانی که سفر می کنیم، آدرس می پرسیم:

  • ?How do I get to the airport

چطور برم فرودگاه؟

  • ?Which road should I take to get to the airport

از کدوم جاده باید برم فرودگاه؟

  • ?In which direction is the nearest Gas Station / Shopping Mall

نزدیک ترین آدرس به پمپ بنزین/ مرکز خرید کدومه؟

  • ?What is the quickest route to the airport

سریع ترین مسیر تا فرودگاه کدومه؟

  • ?Can you show me which way to go using the map

می تونین بهم نشون با نقشه از کدوم مسیر برم؟

  • ?Can I follow you

می تونم دنبال شما بیام؟

  • ?Could you please guide me

میشه لطفا راهنماییم کنید؟

  • ?Where is the museum

موزه کجاست؟

  • ?What direction should I take

از کدوم مسیر باید برم؟

Asking for directions

آدرس پرسیدن

If you have a meeting in someone’s office you can ask

اگر در دفتر کار شخصی جلسه دارید، میتونین بپرسید:

?How do I get to your office”

چطور می تونم برم دفتر کارتون؟

?Can you tell me the best way of getting to your office”

میتونین بهترین مسیر رسیدن تا دفتر کارتون رو بهم بگین؟

?What’s the quickest way of getting to your office”

سریع ترین راه تا دفتر کارتون کدومه؟

?Where are you exactly”

دقیقا کجا هستین؟

Getting information

اطلاعات گرفتن

You can use these phrases when you reply to someone who’s asking for directions

از این عبارت ها می تونین استفاده کنین تا پاسخ کسی که از شما آدرس می خواد رو بدین:

?Will you be coming by car or by train”

با ماشین میاین یا با قطار؟

.It’s much easier if you take the train”

اگر با قطار برید، خیلی ساده تره.

?Which hotel are you staying at”

کدوم هتل اقامت دارید؟

General information in English

اطلاعات کلی به انگلیسی

Give the other person some idea of where you are

به شخص دیگری بگویید که کجا هستید:

We’re not far from…” or “We’re quite close to”

ما از .. دور نیستیم. یا ما خیلی به .. نزدیکیم.

It’s about a mile / kilometer / two blocks from”

حدود یک مایل/ کیلومتر/ دو بلوک از .. فاصله هست.

.We’re opposite / next to / in front of / across the road from / round the corner from the supermarket”

ما مقابل/ کنار/ روبروی/ آن طرف جاده/ نبش سوپرمارکت هستیم.

Giving directions in English

آدرس دادن به انگلیسی

.Come off the motorway / highway at Junction / Exit 12”

از بزرگراه/ آزادراه در تقاطع / خروجی 12 خارج شوید.

.It’s signposted ‘Manchester’”

روی تابلو نوشته شده “منچستر”.

 …Follow the signs to”

دنبال تابلوها برو تا…

.There’s a one-way system in the center of town”

مرکز شهر سیستم حمل و نقل یکطرفه داره.

“’.Take the ‘A12’ to ‘Chelmsford”

از خیابون 12 بگیر برو چلمزفورد.

 …Go straight on / left / right at the lights / at the roundabout /at the junction of … and”

مستقیم برو/ چپ / راست سر چراغ راهنمایی/ دور میدون/ در تقاطع .. و ..

.Go past the supermarket”

از جلوی سوپرمارکت رد شو

 …You’ll come to / see”

میرسی به / میبینی…

.It’s the first turning on the right after the bank”

اون، اولین پیچ سمت راست بعد از بانک هست.

Final tips

نکات نهایی

.If you’re giving directions over the phone, remember to speak slowly to allow the other person to write things down

اگر از پشت تلفن آدرس میدین، به یاد داشته باشین که آرام صحبت کنین تا فرد بتواند آدرس ها را یادداشت کند.

.Check that the other person has understood

بپرسید که فرد منظورتون رو متوجه شده. 

.If you’re speaking face-to-face with someone, use your hands to show left, right, or straight on

اگر با فرد رو در رو صحبت می کنین، با دستهاتون سمت چپ، راست یا مستقیم رو نشون بدین.

!Use “please” when you ask someone to give you directions. It’s polite, and will normally get you what you want

 وقتی از کسی آدرس می خواهید، از “لطفا” استفاده کنین. این کار مودبانه است و معمولا همان چیزی که می خواهید را بدست می یارین.

Use the future continuous (”Will you be getting / coming here”) or the present continuous (”Are you getting / coming here”) to ask about the person’s travel intentions

برای پرسیدن درباره قصد سفر افراد، از آینده استمراری یا حال استمراری استفاده کنید

When we say how long a journey is we use the verb take

وقتی میگیم یک سفر چقدر طول میکشه، از واژه  take   استفاده می کنیم

 

.The journey takes about twenty minutes

این سفر حدود بیست دقیقه طول کشید.                 

 

We normally say ”come off” or ”leave” the motorway. (At a junction or an exit.)

معمولا میگیم “بیرون اومدن” یا “خارج شدن” از بزرگراه. (سر تقاطع یا یک خروجی)

.Follow the signs to the town center

علائم رو تا مرکز شهر دنبال کنین.

.It would also be correct to use the preposition to instead of for

استفاده از حرف اضافه to  به جای for  هم صحیحه

. When you get to the roundabout, take the second exit

وقتی به دور میدون رسیدی، خروجی دوم بگیر برو.

After words like ”when” which refer to the future, use a present tense. (”When you get to” and not ”when you’ll get to”.)

بعد از کلمه when  که به آینده اشاره داره، از حال ساده استفاده کنین.

At the __ lights, turn right

 

.”Traffic lights” = the lights which go from red to amber (orange) to green

چراغ راهنمایی= چراغ هایی که از رنگ قرمز به کهربایی (نارنجی) تا سبز تغییر می کنن.

 

.Take the next road to your left and go straight until you reach the end

جاده بعدی سمت چپ بگیر و مستقیم برو تا به آخرش برسی.

:For getting attention

 برای توجه جلب کردن:

 

…,Excuse me

ببخشید،…

…,Pardon me

عذرمی خوام، …

?Can you help me find the bank

میتونین به من کمک کنین که بانک پیدا کنم؟

 

?Can you help me find the train station

میتونین به من کمک کنین که ایستگاه قطار پیدا کنم؟

?Can you help me find downtown

میتونین به من کمک کنین که مرکز شهر پیدا کنم؟

 

?Can you help me find the market

میتونین به من کمک کنین که بازار پیدا کنم؟

 

.Excuse me, I’m looking for my hotel. But I can’t find it

ببخشید، من دنبال هتلم میگردم. اما نمی تونم پیداش کنم.

.Excuse me, I’m looking for the embassy. But I can’t find it

ببخشید، من دنبال سفارت می گردم. اما نمی تونم پیداش کنم.

.Excuse me, I’m looking for a good restaurant. But I can’t find it

ببخشید، من دنبال یک رستوران خوب می گردم. اما نمی تونم پیداش کنم.

 

…The easiest/quickest way is

راحت ترین/ سریع ترین راه … هست.

Stay on /the road name/ distance or time

تو همون /جاده / فاصله یا زمان/ بمون

Transition words

واژگان ربط دهنده به جمله بعد

After that take road number  23

بعد از آن جاده شماره 23 رو بگیر برو

Then turn right

بعد بپیچ به راست

Next you will see

بعد می بینیش…

When you get to the church, go down the hill/ slope

وقتی به کلیسا رسیدی، برو پایین تپه، شیب

Finally, you get there

در نهایت، میرسی به اونجا

Use landmarks to help

استفاده از نشانه های مشخص برای کمک کردن 

.You’ll see a large sign / roundabout”

یک تابلو/ دور میدون بزرگ میبینی.

.On your left you’ll see an industrial center / a hospital / the police station”

سمت چپ مرکز صنعتی/ بیمارستان/ ایستگاه پلیس می بینی.

.Just after the level crossing / shopping center (or mall)”

درست بعد از تقاطع همسطح/ مرکز خرید (یا فروشگاه) هست.

Use landmarks: famous places

استفاده از نشانه ها: مکان های معروف

You would see a red building on your right

ی ساختمون قرمز سمت راستت می بینی

Across McDonalds

آن طرف مک دونالد

Diagonally opposite to the post office

به صورت کج آن طرف اداره پست

Warnings

هشدارها

.It’s a very busy road

اون خیابون خیلی شلوغیه.

.It’s a one-way lane

اون لاین یک طرفه هست.

.There might be road repairs

ممکنه جاده در دست تعمیر باشه

.I’m sorry. I’m not from here. I don’t know my way around

متاسفم. من اهل این طرف ها نیستم. این اطراف رو نمی شناسم.

.I’m afraid. I can’t help you

متاسفم. نمی تونم کمکتون کنم.

?Excuse me. Do you know where I can find the train station

ببخشید. میدونین کجا می تونم ایستگاه قطار پیدا کنم؟

?How do I get to the library from here

چطور از اینجا به کتابخونه برسم؟

?Can you tell me how to get to this park

میشه بگین چطور به این پارک برسم؟

?Would you happen to know where the post office is

احتمالا می دونین که اداره پست کجاست؟

Excuse me, I’m a little turned around. (I’m a little lost.)

ببخشید، یکم دور خودم چرخ زدم. (تقریبا گم شدم.)

?Could you tell me where to find the post office

میتونین به من بگین کجا اداره پست پیدا کنم؟

.I’m sorry. I’m not from around here

متاسفم. من اهل این اطراف نیستم.

 .It’s ok

اشکالی نداره.

.No outlet

ابن جا خروجی نداره. بن بسته.

.I have no idea. Sorry

هیچ نظری ندارم. ببخشید.

Oh, I’m not sure. You better ask someone else. Sorry

اوه، مطمئن نیستم. بهتره از یک نفر دیگه بپرسین. ببخشید.

.Oh, thanks anyway

اوه، ممنونم به هرحال.

Ahh, head down that way. = go straight

آه، اون مسیر بگیر برو = مستقیم برو

Go straight down the street

مستقیم خیابون برو پایین

.Hmm, it’s basically that way

هوم، قاعدتا از اون مسیر هست.

.Just follow this street

فقط این خیابون دنبال کن.

.Turn right at the lights

سر چراغ راهنما بپیچ راست.

.Turn left at the stop sign

با علامت ایست بپیچ چپ

.Take a right at the lights

سر چراغ راهنمایی برو سمت راست.

Make a right at the lights

سر چراغ راهنمایی برو سمت راست

.Hang a right at the lights

سر چراغ راهنمایی سمت راست بگیر برو

.Take the road on the right

جاده سمت راست بگیر برو

Continue going straight until you reach Main (Street)

تا به خیابون اصلی برسی، همین طور مستقیم برو

.Continue going straight until you reach the lights

همین طور تا چراغ راهنما، مستقیم ادامه بده

.Continue on till Main, which is the one with a bank on the corner

تا خیابون اصلی ادامه بده، همونی که یک بانک سر نبشش هست

.Continue on until you hit the intersection at Main

تا به تقاطع خیابون اصلی برسی، همین طوری برو

You’re gonna wanna keep going until you see the bank at the traffic lights 

شما می خوای همین جور ادامه بده تا بانک سر چراغ راهنمایی ببینی.

.Don’t stop until you get to the coffee shop with the red roof, which is right next to the bank

تا به کافی شاپ سقف قرمز که دقیق کنار بانک هست برسی، واینستا.

.Then it’s the building on the left

 همون ساختمون سمت چپی هست.

 

.You’ll know it when you see it. It’s the building on the left with the green sign

وقتی ببینی، میشناسیش. همون ساختمون سمت چپ با تابلوی سبز.

.You’re gonna see it on the left, opposite the bank

سمت چپ، روبروی بانک می بینیش.

.It’s gonna be on the left, but if you reach the gas station you’ve gone too far

سمت چپ باید باشه، اما اگر به پمپ بنزین رسیدی، خیلی ازش دور شدی.

کلمات کاربردی:

,First

 اول

And then

و بعد

,Make sure you

مطممئن شو،

…You’re gonna wanna

حتما می خوای…

.I know London like the back of my hand

من لندن مثل کف دستم می شناسم.

?Excuse me, how do I get to…, please

ببخشید، چطور می تونم تا.. برسم، لطفا؟

?…Excuse me, where is the

ببخشید، ..کجاست؟

?…Excuse me, can you tell me the way to

ببخشید، میتونین مسیر تا… بهم بگین؟

.Go up the street

این خیابان را تا بالا بروید.

.Go down the street

این خیابان را تا پایین بروید.

.Go straight ahead

مستقیم بروید.

.Go straight on

مستیقم ادامه بدهید.

.Go along the street

در امتداد این خیابان برو.

.Go over the bridge

از روی پل برو.

.Go through the park

از داخل پارک برو.

.Cross the street

از خیابان رد شو.

.Go past the post office

از اداه پست بگذر.

Go left. (Walking)

برو چپ. (پیاده)

Turn left. (Driving)

بپیچ چپ (در حال رانندگی)

.Take the first (turning) on the right

(پیچ) اول سمت راست برو.

 

.Take the second on the right

(پیچ) دوم سمت راست برو.

Go round the roundabout/ traffic circle (Ar.)

دور میدون بپیچ.

.Go past the police station and you’ll be there

از اداره پلیس بگذر و میرسی به همونجا.

.Walk up to the crosswalk

تا عابرپیاده برو.

?Excuse me, I need to find an ATM. Can you help me

ببخشید، می خواهم یک عابربانک پیدا کنم. می تونین کمکم کنید؟

?Hello! Would you mind telling me where the post office is 

?oh, it’s not far from here. Can you see the museum next to the bank

سلام! میشه بهم بگین اداره پست کجاست؟

– اوه، خیلی از اینجا دور نیست. می تونی موزه کنار بانک ببینی؟

.Yes, of course. I can see it

بله، البته. می تونم ببینم.

Well, the post office is opposite the museum. It’s right on the corner

خب، اداره پست مقابل موزه هست. درست سر نبش.

 !I see. It’s quite close. Thanks for your kindness. Have a nice day

متوجه شدم. خیلی نزدیکه. ممنون از محبت شما. روز خوبی داشته باشین.

 .My pleasure. You, too

خوشحال شدم. شما هم همین طور.

 

Beltway (Ar.) = ring road (Br.)

کمربندی (در آمریکا – در انگلیس)

.We should go the shopping mall. I’ll have to ask someone to guide us

ما باید بریم فروشگاه خرید. باید از کسی بخواهم ما رو راهنمایی کنه.

? Mom, I need to go to the restroom. – oh, I wonder where the restroom is

?Excuse me, do you know where the restroom is

. Yes, of course. It’s at the end of the hall to the right

.Thanks

مامان، من باید برم دستشویی. اوه، باید دید دستشویی کجاست. – ببخشید، می دونین دستشویی کجاست؟ بله، البته. انتهای همین سالن دست راست. – ممنون

?Excuse me, Can you speak English

ببخشید، شما می تونید انگلیسی صحبت کنید؟

? Excuse me, could you tell me how to get to the airport

ببخشید، می تونین بگین چطور میشه به فرودگاه رفت؟

?Excuse me, do you know if there’s a restaurant nearby

ببخشید، می دونین آیا رستورانی این نزدیکی هست یا نه؟

?Excuse me, I’m trying to find the Skyview Hostel. Do you know where it is

ببخشید، دارم سعی می کنم خوابگاه اسکای ویو رو پیدا کنم. می دونین کجاست؟

?Excuse me, could you tell me if there’s a grocery store in the area

ببخشید، میتونین بگین خواربارفروشی در این منطقه هست یا خیر؟

.Yeah, there’s one right around the corner across from that bank

اره، یکی درست نزدیکای نبشه روبروی اون بانک.

 

 

 گردآورنده و مترجم: طیبه جوادی

سرزمین ترجمه www.lantranslate.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *