Category Archives: زبان آشپزی

برای یادگیری زبانی دیگر لازم است تا آن زبان را در تمام جنبه های زندگی به کار ببریم. حداقل برای آشپزی اینگونه است که وقتی به زبان مسلط باشید، در کشوری دیگر گرسنه نمی مانید :)