آموزش زبان انگلیسی برای کودکان

نمایش یک نتیجه

ذهن کودکان همچون لوح سفیدی است که تشنه آموختن است. در زمان آموزش زبان انگلیسی، مراقب این لوح سفید باشیم. آموزش کودکان باید با شور و نشاط کودکانه همراه شود. به هیچ وجه لازم نیست که کودکان با اصطلاحات گرامری زبان انگلیسی آشنا شوند. ذهنشان را درگیر گرامرها نکنیم. نقاشی، آواز، تکرار و تمرین های بازی گونه، کاردستی و بعد با کتاب داستان های ساده، می توان زبان انگلیسی را به کودکان آموخت. درست همان مسیری که زبان مادری خود را آموختیم.