Tag Archives: متن انگلیسی با ترجمه

ترجمه خبر انگلیسی: شرایط بحرانی مادران آمریکا

شرایط بحرانی مادران آمریکایی

خبرهای دنیا را از سرزمین ترجمه گوش دهید و بخوانید! تا زمانی که دانش عمومی خود را به زبان انگلیسی تقویت نکنید، حرفی هم برای گفتن نخواهی داشت!

ترجمه خبر انگلیسی: مجسمه آزادی

مجسمه ی آزادی

خبرهای دنیا را از سرزمین ترجمه گوش دهید و بخوانید! تا زمانی که دانش عمومی خود را به زبان انگلیسی تقویت نکنید، حرفی هم برای گفتن نخواهی داشت!