Tag Archives: Gossipy Friends

آموزش مکالمه های محاوره و روزمره زبان انگلیسی با مجموعه نمایشی دوست های خاله زنک (2)

Gossipy Friends

یک فرد خاله زنک از حرفهای مفت زدن و خبرچینی کردن خوشش میاد. این تعریف فرهنگ لغت لانگمن از واژه gossipy هست.

آموزش مکالمه های محاوره و روزمره زبان انگلیسی

Gossipy Friends

یک فرد خاله زنک از حرفهای مفت زدن و خبرچینی کردن خوشش میاد. این تعریف طبق فرهنگ لغت لانگمن از واژه gossipy هست.

آموزش مکالمه محاوره و روزمره زبان انگلیسی (3)

دوستان خاله زنک 3

(3) Gossipy Friends مجموعه نمایشی “دوستان خاله زنک” – قسمت سوم a gossipy person likes to gossip یک فرد خاله زنک از حرفهای مفت زدن و خبرچینی کردن خوشش میاد. این تعریف فرهنگ لغت لانگمن از واژه gossipy هست. و اما هدف از ایده ی gossipy friends “دوستهای خاله زنک” چند چیزاست: آموزش مکالمه روزمره[…]