سطح من در زبان انگلیسی چیست و چطور آن را ارتقا دهم؟

سطح من در زبان انگلیسی چیست و چطور آن را ارتقا دهم؟

خیلی از زبان آموزان بدنبال ارتقای سطح زبان خود هستند و در این دنیای پر از مطالب آموزشی سردرگم شده اند و نمی دانند که کدامیک برایشان مناسب است. در این مقاله، به همین سوال پرتکرار زبان آموزان خواهیم پرداخت. در واقع، عوامل متعددی بر رشد و ارتقای سطح زبان ما اثر گذارند. داشتن یک برنامه واقع گرایانه یعنی بر اساس اهداف شخصی و سبک زندگی خودمان، می تواند ما را در مسیر درستی قرار دهد. کسب مهارت زبان انگلیسی، قطعا یک شبه نخواهد بود و نمی توان برای آن پایانی را تعریف کرد. اما می توان نردبانی را در نظر گرفت که قرار است پله پله از آن بالا برویم. بعد از تسلط بر هر سطح، سطح بعدی را آغاز خواهیم کرد و قطعا آغاز هر سطح جدید، ما را با چالش های جدید همان سطح مواجه می کند. شاید سخت ترین قدم ها مربوط به اولین سطح باشد. سطحی که گوش ها هیچ سر از زبان انگلیسی درنمی آورند و تلفظ کلمات برای زبان آموز بسیار سخت و غیرممکن به نظر می رسد. در ادامه، قصد داریم شما را با مفهوم تعیین سطح در زبان انگلیسی و اهمیت آن در انتخاب منابع درست آشنا کنیم. پس از آن به بررسی سوالات مربوط به تعیین سطح می پردازیم و در نهایت، مشاوره های فردی که به افراد داده ام را بررسی می کنیم. اینکار باعث می شود تا متوجه شوید در مسیر یادگیری زبان تنها نیستید و از دلِ همین مشاوره های واقعی، می توانید به پاسخ خودتان برسید. پس با سرزمین ترجمه همراه باشید😊

 

تعیین سطح زبان انگلیسی چگونه است؟

CEFR چیست؟

CEFR  مخفف Common European Framework of Reference for Languages  است و معنای تحت الفظی آن “چارچوب مرجع مشترک اروپا برای زبان ها” می باشد. در واقع، CEFR یک استاندارد بین المللی برای توصیف توانایی زبانی افراد است. این استاندارد بر اساس یک معیار شش امتیازی است که از A1 برای مبتدی ها (Beginners) شروع می شود و به C2 برای کسانی که بر یک زبان تسلط کامل دارند، ختم می شود. این استاندارد می تواند به هر کسی که به نوعی با زبان درگیر است، خواه زبان آموزان و یا مدرسین، کمک کند تا سطح کیفیت زبان را در فرد مشخص کنند. زمانی که زبان آموز سطح خود را بداند، آگاهانه در مسیر افراد هم سطح خود قرار می گیرد و به دنبال منابع مناسب برای سطح فعلی و همچنین لازم برای ارتقا به سطح بالاتر خواهد بود. مدرس زبان هم به این اطلاعات نیاز دارد تا بتواند به زبان آموز کمک کند.

سه تعریف کلی برای تمامی سطوح زیر مجموعه وجود دارد : Basic- Independent- Proficient   (ابتدایی- خودکفا- ماهر)

  • در دسته Basic سطوح A1 pre, A1, A2 وجود دارد که هر کدام را در ادامه توضیح خواهیم داد.
  • در دسته Independent  B1- B2 تعریف شده است.
  • و در دسته Proficient سطوح C1- C2 آمده است.

اگر قصد تعیین سطح دارید و یا به تازگی تعیین سطح شده اید، تعاریف زیر می تواند تفسیر خوبی از نتیجه تعیین سطح باشد. اگر بر اساس آزمون تعیین سطح، یکی از این نتایج را کسب کنید، آنگاه توانایی زبان شما طبق این تعاریف خواهد بود:

برای آنکه شرح دقیق تری از هر سطح داشته باشیم، آن سطح را در 4 مهارت زبانی یعنی شنیداری، خوانداری، حرف زدن و نوشتن (Listening, Reading, Speaking and Writing) بررسی نموده ایم.

A1- Beginner

توانایی درک مطلب در شنیداری (Listening):

I can recognize familiar words and very basic phrases concerning myself, my family and immediate concrete surroundings when people speak slowly and clearly.

من میتوانم کلمات آشنا و عبارت های ابتدایی مربوط به خودم، خانواده‌ام و محیط اطراف را وقتی که مردم شمرده و واضح صحبت می کنند، تشخیص دهم.

 

توانایی درک مطلب در خوانداری (Reading) :

I can understand familiar names, words and very simple sentences, for example on notices and posters or in catalogues.

من میتوانم اسم های آشنا، کلمات و جمله های خیلی ساده را بفهمم، برای مثال روی اطلاعیه ها و پوسترها یا در کاتالوگ ها.

 

تعامل گفتاری (Spoken Interaction):

I can interact in a simple way provided the other person is prepared to repeat or rephrase things at a slower rate of speech and help me formulate what I’m trying to say. I can ask and answer simple questions in areas of immediate need or on very familiar topics.

من میتوانم به روشی ساده تعامل داشته باشم به شرطی که شخص دیگر آماده باشد تا چیزها را با سرعت کمتر در گفتار تکرار یا دوباره بیان کند و به من کمک کند تا چیزی را که سعی میکنم بگویم را تنظیم کنم. من میتوانم در زمینه های نیاز فوری یا درمورد موضوعات خیلی آشنا سوال های ساده‌ بپرسم و پاسخ دهم.

 

تولید گفتار (Spoken Production):

I can use simple phrases and sentences to describe where I live and people I know.

 من میتوانم برای توصیف جایی که زندگی میکنم و مردمی که میشناسم، از جمله ها و عبارت های ساده استفاده کنم.

نوشتن (Writing):

I can write a short, simple postcard, for example sending holiday greetings. I can fill in forms with personal details, for example entering my name, nationality and address on a hotel registration form.

 من میتوانم یک کارت پستال کوتاه و ساده بنویسم، برای مثال برای احوال پرسی های ایام تعطیلی. من میتوانم جزییات شخصی در فرم ها را پر کنم به عنوان مثال وارد کردن اسمم، ملیت و آدرس در فرم ثبت نام هتل.

 

A2- Elementary

توانایی درک مطلب در شنیداری (Listening):

I can understand phrases and the highest frequency vocabulary related to areas of most immediate personal relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local area, employment). I can catch the main point in short, clear, simple messages and announcements.

 من می توانم عبارات و پرتکرارترین واژگان را که مربوط به حوزه هایی با بیشترین ارتباط شخصی هستند درک کنم (مثلا اطلاعات شخصی و خانوادگی کاملا اولیه، خرید، منطقه محلی، استخدام). من می توانم نکته اصلی پیام ها و اطلاعیه های کوتاه، واضح و ساده را درک کنم.

 

توانایی درک مطلب در خوانداری (Reading) :

I can read very short, simple texts. I can find specific, predictable information in simple everyday material such as advertisements, prospectuses, menus and timetables and I can understand short simple personal letters.

 من میتوانم متن های خیلی کوتاه و ساده را بخوانم. من میتوانم اطلاعات خاص و قابل پیش‌بینی در محتواهای ساده روزمره مانند تبلیغات ، بروشورها، منو ها و جدول زمانی را پیدا کنم و میتوانم نامه های شخصی کوتاه و ساده را درک کنم.

 

تعامل گفتاری (Spoken Interaction):

I can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar topics and activities. I can handle very short social exchanges, even though I can’t usually understand enough to keep the conversation going myself.

 من می توانم در کارهای ساده و معمولی ارتباط برقرار کنم که در مورد موضوعات و فعالیت های آشنا به تبادل اطلاعات ساده و مستقیم نیاز دارند. من میتوانم  تبادلات اجتماعی بسیار کوتاه را کنترل کنم، هرچند معمولا نمیتوانم به اندازه ای درک کنم که خودم مکالمه را ادامه دهم.

 

تولید گفتار (Spoken Production):

I can use a series of phrases and sentences to describe in simple terms my family and other people, living conditions, my educational background and my present or most recent job.

 من میتوانم به زبان ساده از یک سری عبارت ها و جملات برای توصیف خانواده ام و سایر افراد، شرایط زندگی، سوابق تحصیلی‌ام و شغل فعلی یا جدیدترین کارم استفاده کنم.

 

نوشتن (Writing):

I can write short, simple notes and messages relating to matters in areas of immediate needs. I can write a very simple personal letter, for example thanking someone for something.

من می‌توانم یادداشت‌ها و پیام‌های ساده و کوتاهی در ارتباط با موضوعات مربوط به نیازهای فوری بنویسم. من می‌توانم یک نامه شخصی بسیار ساده بنویسم، مثل تشکر کردن از کسی بابت چیزی.

 

B1- Intermediate

توانایی درک مطلب در شنیداری (Listening):

I can understand the main points of clear standard speech on familiar matters regularly encountered in work, school, leisure, etc. I can understand the main point of many radio or TV programs on current affairs or topics of personal or professional interest when the delivery is relatively slow and clear.

من می توانم نکات اصلی سخنرانی استاندارد واضح را در مورد موضوعات آشنا که به طور مرتب در کار، مدرسه، اوقات فراغت و غیره با آن مواجه می شویم، درک کنم. من می‌توانم نکته اصلی بسیاری از برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی در مورد مسائل جاری یا موضوعات مورد علاقه شخصی یا حرفه‌ای را زمانی که پخش نسبتاً کند و واضح باشد، درک کنم.

 

توانایی درک مطلب در خوانداری (Reading) :

I can understand texts that consist mainly of high frequency everyday or job-related language. I can understand the description of events, feelings and wishes in personal letters.

من می توانم متن هایی را که عمدتاً از زبان روزمره یا شغلی پرتکرار تشکیل شده اند، متوجه شوم. من می توانم شرح وقایع، احساسات و آرزوها را در نامه های شخصی درک کنم.

 

تعامل گفتاری (Spoken Interaction):

I can deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area where the language is spoken. I can enter unprepared into conversation on topics that are familiar, of personal interest or pertinent to everyday life (e.g. family, hobbies, work, travel and current events).

من می توانم با اکثر موقعیت هایی که ممکن است در حین سفر در منطقه ای که به آن زبان صحبت می شود، پیش بیاید، کنار بیایم. من می توانم بدون آمادگی وارد گفتگو در مورد موضوعات آشنا، علاقه شخصی یا مربوط به زندگی روزمره شوم (مانند خانواده، سرگرمی ها، کار، سفر و رویدادهای جاری).

 

تولید گفتار (Spoken Production):

I can connect phrases in a simple way in order to describe experiences and events, my dreams, hopes and ambitions. I can briefly give reasons and explanations for opinions and plans. I can narrate a story or relate the plot of a book or film and describe my reactions.

من میتوانم عبارت ها را به روشی ساده به هم مرتبط کنم تا تجربیات و رویدادها، رویاها، امید ها و بلندپروازی هایم را توصیف کنم. من میتوانم به طور خلاصه دلایل و توضیحاتی را برای نظرات و برنامه ها ارائه کنم. من میتوانم داستانی را تعریف کنم یا موضوع کلی مربوط به یک کتاب یا فیلم را نقل کنم و واکنش هایم را شرح دهم.

نوشتن (Writing):

I can write simple connected text on topics which are familiar or of personal interest. I can write personal letters describing experiences and impressions.

 من میتوانم متن ساده بهم پیوسته درمورد موضوعاتی که آشنا یا علاقه شخصی هستند، بنویسم. من میتوانم نامه های شخصی بنویسم و تجربیات و برداشت ها را شرح دهم.

 

B2- Upper Intermediate

توانایی درک مطلب در شنیداری (Listening):

I can understand extended speech and lectures and follow even complex lines of argument provided the topic is reasonably familiar. I can understand most TV news and current affairs programs. I can understand the majority of films in standard dialect.

 من می‌توانم سخنرانی‌ها و کنفرانس های طولانی را بفهمم و حتی خطوط پیچیده استدلال را دنبال کنم، به شرطی که موضوع به طور منطقی آشنا باشد. من می‌توانم بیشتر برنامه‌های اخبار تلویزیون و موضوعات جاری را درک کنم. من می توانم اکثر فیلم ها را به گویش استاندارد بفهمم.

 

توانایی درک مطلب در خوانداری (Reading):

I can read articles and reports concerned with contemporary problems in which the writers adopt particular attitudes or viewpoints. I can understand contemporary literary prose.

من می‌توانم مقالات و گزارش‌هایی را بخوانم که مربوط به مشکلات معاصر هستند که در آن نویسندگان نگرش‌ها یا دیدگاه‌های خاصی را استفاده می کنند. من می توانم نثر ادبی معاصر را درک کنم.

 

تعامل گفتاری (Spoken Interaction):

I can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible. I can take an active part in discussion in familiar contexts, accounting for and sustaining my views.

من می توانم تا حدی به صورت روان و خودجوش تعامل داشته باشم که تعامل عادی با گویشوران بومی را کاملاً ممکن می کند. من می توانم در بحث در زمینه های آشنا مشارکت فعال داشته باشم، دیدگاه های خود را توضیح داده و پیگیری کنم.

 

تولید گفتار (Spoken Production):

I can present clear, detailed descriptions on a wide range of subjects related to my field of interest. I can explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.

من می توانم توضیحات واضح و دقیقی را در مورد طیف گسترده ای از موضوعات مرتبط با رشته مورد علاقه خود ارائه دهم. من می توانم دیدگاهی را در مورد یک موضوع روز با مزایا و معایب گزینه های مختلف توضیح دهم.

 

نوشتن (Writing):

I can write clear, detailed text on a wide range of subjects related to my interests. I can write an essay or report, passing on information or giving reasons in support of or against a particular point of view. I can write letters highlighting the personal significance of events and experiences.

 من می توانم متن واضح و دقیقی را در مورد طیف وسیعی از موضوعات مرتبط با علایقم بنویسم. من می توانم یک مقاله یا گزارش بنویسم، اطلاعاتی را منتقل کنم یا دلایلی را در حمایت یا علیه یک دیدگاه خاص ارائه کنم. من می توانم نامه هایی بنویسم که اهمیت شخصی رویدادها و تجربیات را مطرح می کند.

 

C1- Advanced

توانایی درک مطلب در شنیداری (Listening):

I can understand extended speech even when it is not clearly structured and when relationships are only implied and not signaled explicitly. I can understand television programs and films without too much effort.

 من می توانم گفتار ادامه دار را درک کنم حتی زمانی که ساختار واضحی ندارند و روابط بین شان فقط به طور ضمنی درک می شود و به طور واضح نشان داده نمی شوند. من می توانم برنامه ها و فیلم های تلویزیونی را بدون تلاش زیاد درک کنم.

 

توانایی درک مطلب در خوانداری (Reading):

I can understand long and complex factual and literary texts, appreciating distinctions of style. I can understand specialized articles and longer technical instructions, even when they do not relate to my field.

 من می توانم متون طولانی و پیچیده داده-محور و ادبی را درک کنم و تفاوت های سبک را متوجه شوم. من می‌توانم مقالات تخصصی و دستورالعمل‌های فنی طولانی‌تر را درک کنم، حتی اگر به رشته من مربوط نباشد.

 

تعامل گفتاری (Spoken Interaction):

I can express myself fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions. I can use language flexibly and effectively for social and professional purposes. I can formulate ideas and opinions with precision and relate my contribution skillfully to those of other speakers.

من می توانم بدون جستجوی جدی برای اصطلاحات، خودم را روان و خودجوش ابراز کنم. من می توانم از زبان به طور منعطف و موثر برای اهداف اجتماعی و حرفه ای استفاده کنم. من می توانم ایده ها و نظرات خود را با دقت تنظیم کنم و نقش خود را به طرز ماهرانه ای با نقش سایر گویشوران مرتبط سازم.

 

تولید گفتار (Spoken Production):

I can present clear, detailed descriptions of complex subjects integrating sub-themes, developing particular points and rounding off with an appropriate conclusion.

من می توانم توضیحات واضح و دقیقی از موضوعات پیچیده ارائه دهم که با موضوعات فرعی یکپارچه می شود، نکات خاص را توسعه می دهد و با یک نتیجه گیری مناسب جمع بندی می کند.

 

نوشتن (Writing):

I can express myself in clear, well-structured text, expressing points of view at some length. I can write about complex subjects in a letter, an essay or a report, underlining what I consider to be the salient issues. I can select style appropriate to the reader in mind.

 من می‌توانم خودم را در متنی شفاف و ساختار یافته ابراز کنم و دیدگاه‌ها را تا حدی بیان کنم. من می توانم در مورد موضوعات پیچیده در یک نامه، یک مقاله یا یک گزارش بنویسم، و بر آن چه که به نظرم موضوعات برجسته هستند، تأکید کنم. من می توانم سبکی را متناسب با خواننده مدنظر انتخاب کنم.

 

 

C2- Mastery

توانایی درک مطلب در شنیداری (Listening):

I have no difficulty in understanding any kind of spoken language, whether live or broadcast, even when delivered at fast native speed, provided I have some time to get familiar with the accent.

 من هیچ مشکلی در درک هر نوع زبان گفتاری، چه به صورت زنده و چه پخش، ندارم، حتی زمانی که با سرعت سریع گویشوران بومی ارائه می شود، به شرطی که کمی زمان برای آشنایی با لهجه داشته باشم.

 

توانایی درک مطلب در خوانداری (Reading) :

I can read with ease virtually all forms of the written language, including abstract, structurally or linguistically complex texts such as manuals, specialized articles and literary works.

 من می توانم تقریباً همه اشکال زبان نوشتاری را به سهولت بخوانم، از جمله متون پیچیده انتزاعی، ساختاری یا زبانی مانند راهنماها، مقالات تخصصی و آثار ادبی.

 

تعامل گفتاری (Spoken Interaction):

I can take part effortlessly in any conversation or discussion and have a good familiarity with idiomatic expressions and colloquialisms. I can express myself fluently and convey finer shades of meaning precisely. If I do have a problem I can backtrack and restructure around the difficulty so smoothly that other people are hardly aware of it.

 من می توانم به راحتی در هر گفتگو یا بحثی شرکت کنم و با عبارات اصطلاحی و محاوره ای آشنایی خوبی داشته باشم. من می توانم خودم را با تسلط ابراز کنم و لایه های ظریف تری از معنا را دقیقاً منتقل کنم. اگر مشکلی داشته باشم، می‌توانم به عقب برگردم و آنقدر راحت ساختار آن را تغییر دهم که دیگران به سختی از آن آگاه می شوند.

 

تولید گفتار (Spoken Production):

I can present a clear, smoothly-flowing description or argument in a style appropriate to the context and with an effective logical structure which helps the recipient to notice and remember significant points.

 من می توانم یک توصیف یا استدلال واضح و روان را به سبکی متناسب با بافت و با ساختار منطقی مؤثر ارائه دهم که به مخاطب کمک می کند تا نکات مهم را متوجه شده و به خاطر بسپارد.

 

نوشتن (Writing):

 

I can write clear, smoothly-flowing text in an appropriate style. I can write complex letters, reports or articles which present a case with an effective logical structure which helps the recipient to notice and remember significant points. I can write summaries and reviews of professional or literary works.

من می توانم متنی واضح و روان و بدون مشکل را به سبک مناسب بنویسم. من می‌توانم نامه‌ها، گزارش‌ها یا مقالات پیچیده‌ای بنویسم که یک موضوع را با ساختار منطقی مؤثری ارائه می‌کند که به مخاطب کمک می‌کند تا نکات مهم را متوجه شده و به خاطر بسپارد. من می توانم خلاصه و نقد آثار حرفه ای یا ادبی را بنویسم.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *